Privacy verklaring autobedrijf nico bruggink b.V.

Autobedrijf Nico Bruggink B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autobedrijf Nico Bruggink B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring.
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor zij zijn verstrekt.
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Autobedrijf Nico Bruggink B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in meer algemene zin vragen hebt hierover, of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Autobedrijf Nico Bruggink B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– Het uitvoering geven aan een overeenkomst of van een opdracht.
– Administratieve doeleinden.
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen.
– Informatieverstrekking over vergelijkbare producten en diensten.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is de overeenkomst of de overeengekomen opdracht.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autobedrijf Nico Bruggink B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam, achternaam, adres, woonplaats, (zakelijk) telefoonnummer, (zakelijk) e-mailadres, leeftijd, geslacht, rijbewijs, BSN, bankgegevens en schadevrije jaren.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects en/of geïnteresseerden

Persoonsgegevens van prospects en/of geïnteresseerden worden door Autobedrijf Nico Bruggink B.V. verwerkt ten behoeve van informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. Grondslag voor deze persoonsgegevens is uw mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje of uw verzoek via Facebook of e-mail.
Voor de bovenstaande doelstelling kan Autobedrijf Nico Bruggink B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:
Voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken. Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doelstellingen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van:
– De internetomgeving van het AVG-programma.
– De (financiële) administratie.
– Nieuwsbrieven en uitnodigingen.
– Informatie over vergelijkbare producten en diensten
– het uitvoeren van interne analyses voor de ontwikkeling van producten en diensten, interne -procesverbeteringen en marktonderzoek.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, waarmee wij geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u versterkte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Buiten de EU

Op basis van een EU Commissiebesluit C(2004)5721 kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan Mazda Motor Corporation te Japan voor onderzoek naar technische en software gebreken, ongevallen onderzoek, terugroepacties en technische verbeteringen van bestaande en toekomstige voertuigen.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Bewaartermijn

Autobedrijf Nico Bruggink B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Autobedrijf Nico Bruggink B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.bruggink.nl te beïnvloeden.

Privacy verklaring van adverteerders/derde partijen
Voor meer informatie over de Privacy verklaring van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. Autobedrijf Nico Bruggink B.V. en www.bruggink.nl kunnen geen invloed uitoefenen op deze cookies en de Privacy verklaring van de door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de Privacy verklaring van Autobedrijf Nico Bruggink B.V. en www.bruggink.nl.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namens Autobedrijf Nico Bruggink B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
– Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
– Wij zorgen voor de versleuteling van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
– Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u, direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Indien u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Wijzigingen

Deze privacy verklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij samen niet tot een oplossing dan hebt u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van deze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Autobedrijf Nico Bruggink B.V.
Petra Bruggink
Spoorstraat 7
7271CA Borculo
T 0545 271517
E petra@bruggink.nl

versie juni 2018